Regulamin serwisu Takto

Regulamin świadczenia usług („Regulamin”)

Akceptując Regulamin Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwaną dalej "Umową") z Lepsza Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, Polska (zwanej dalej "Spółką") prowadzącą platformę internetową przy użyciu strony internetowej pod adresem www.takto.to (zwaną dalej "Serwisem"). Niektóre opcje oferowane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać dodatkowym warunkom przyjętym przez Spółkę, które są wymienione w Polityce prywatności.

Termin "Użytkownik" odnosi się do klienta biznesowego, takiego jak osoba prawna lub osoba fizyczna, w szczególności szkoła, która korzysta z Usługi w ramach działalności handlowej, gospodarczej, administracyjnej, rzemieślniczej lub zawodowej, i która tworzy Konto. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba, która akceptuje niniejszą umowę i ma dostęp do części Serwisu, które są chronione przez nazwę użytkownika i hasło.

Wszelkie pytania można składać do kontakt@takto.to lub przesłać pocztą na adres: Lepsza Szkoła Sp. z o.o., ul. Lubelska 8, 22-100 Chełm.

Centra danych Spółki zlokalizowane są w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z tym dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z europejskim prawem ochrony danych osobowych.

Definicje

Wymienione poniżej sformułowania posiadają następujące znaczenie, chyba że z kontekstu lub Regulaminu wynika inaczej:

Konto - oddzielna sekcja witryny internetowej przeznaczonej dla Użytkownika, dostępna po podaniu nazwy użytkownika i hasła. Wszystkie dane zebrane z działań podejmowanych przez osoby upoważnione przez Użytkownika będą gromadzone na Koncie Użytkownika.

Zasady dopuszczalnego używania - część Regulaminu, w której opisane zostały dozwolone i zabronione zastosowania Konta i Serwisu.

Rodzic - osoba fizyczna, której dziecko ma status ucznia u Użytkownika.

Prawa własności intelektualnej - prawa autorskie, znaki towarowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej.

Zamówienie - formularz internetowy złożony i zaakceptowany on-line przez Użytkownika.

Cennik - zamieszczona na stronie internetowej www.takto.to lista funkcjonalności dostępnych w ramach Konta oraz cena należna za korzystanie z tych funkcjonalności.

Potwierdzenie zamówienia - oznacza formularz potwierdzenia Zamówienia dostarczany przez Spółkę do Użytkownika pocztą elektroniczną w celu rozpoczęcia świadczenia Usługi, stanowiący odpowiedź na Zamówienie.

Usługa - usługa zdalnego udostępnienia przez Spółkę informacji publikowanych przez Rodzica lub dziecko Rodzica, możliwych do pobrania przez Użytkownika w ramach Konta, za pośrednictwem Serwisu, a także korzystania z tych informacji oraz innych świadczeń w zakresie podstawowym. Korzystanie z Usługi w jej wersji podstawowej jest bezpłatne, zakres wersji płatnej Usługi określony zostaje w Zamówieniu.

Dane Użytkownika - cała zawartość lub materiały przesyłane przez Użytkownika do Konta.

 1. Tworzenie i używanie KONTA
  1. Aby uzyskać dostęp i korzystać z Konta, Użytkownik musi je utworzyć. Konto jest chronione przez nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Spółce dokładnych i pełnych informacji dla rejestracji i używania Konta przez Użytkownika, w tym informacji niezbędnych do zawarcia Umowy ze Spółką. Użytkownik zobowiązuje się, aby zachować hasło i inne szczegóły Konta w tajemnicy, nie dzielić się nimi z nikim innym, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Konta. Konfigurowanie i korzystanie z Konta przez Użytkownika jest wolne od opłat, a w przypadku Usługi odpłatnej, aż do wysłania Potwierdzenia zamówienia przez Spółkę.
  2. Tworząc Konto Użytkownik jest proszony, aby zaakceptować niniejszy Regulamin, który stanie się tekstem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Postanowienia Regulaminu dotyczące wersji płatnej Usługi wiążą tylko Użytkownika, który korzysta z tej wersji.
  3. Użytkownik, aby utworzyć Konto musi podać następujące dane: nazwa użytkownika, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika, adres i aktualny adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika, numer telefonu, a w przypadku Usługi płatnej, również dane niezbędne do wystawienia faktury.
  4. Użytkownik wyraża zgodę, aby po upływie 12 miesięcy nieużywania Konta przez Użytkownika, Konto, Dane Użytkownika dotyczące Usługi, mogły zostać usunięte.
  5. Niektóre z funkcji potrzebne do używania Serwisu mogą być dostarczane przez osoby trzecie (np. nazwy domen internetowych, szyfrowanie połączenia, płatności internetowe). W takich sytuacjach Użytkownik zgadza się, aby Spółka była upoważniona do zamawiania tych funkcji od osób trzecich na rzecz Użytkownika, a korzystanie z nich było zgodne z Regulaminem i zasadami korzystania dostarczanymi przez osoby trzecie.
 2. Zobowiązania Spółki
  1. Spółka świadczy Użytkownikowi Usługę. W razie określenia przez Użytkownika w Zamówieniu płatnych składników Usługi, Spółka świadczy Usługę odpłatnie.
  2. Użytkownik zapewnia, że Spółka nie jest odpowiedzialna za treść, jakość, zgodność ze stanem faktycznym lub prawnym, ani aktualność informacji publikowanych przez Rodzica lub dziecko Rodzica.
  3. Spółka może usunąć, na żądanie Użytkownika przesłane drogą poczty elektronicznej, informacje opublikowane przez Rodzica lub dziecko Rodzica, wskazane dokładnie (zacytowane) przez Użytkownika. Spółka nie odpowiada za skutki usunięcia informacji wskazanych przez Użytkownika.
  4. Spółka nie jest pełnomocnikiem, ani w żaden inny sposób nie reprezentuje Rodzica lub dziecko Rodzica wobec Użytkownika, ani Użytkownika wobec Rodzica lub dziecko Rodzica. Jakiekolwiek kwestie prawne, które powstaną pomiędzy Rodzicem lub dzieckiem Rodzica a Użytkownikiem rozstrzygane są wyłącznie przez te podmioty, bez udziału Spółki. Spółka może odmówić udostępnienia danych lub informacji wymaganych przez Użytkownika.
  5. Spółka nie gwarantuje nieprzerwanego świadczenia Usługi. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, ograniczenia, przerwania, albo zaprzestania świadczenia dostępu i możliwości korzystania z Konta lub Usługi albo ich części w każdym momencie.
 3. Zobowiązania Użytkownika
  1. Użytkownik, który złożył Zamówienie na płatną wersję Usługi zobowiązany jest do zapłaty wszystkich opłat za świadczenie Usługi wynikających z Potwierdzenia Zamówienia.
  2. W przypadku, gdy opłata należna Spółce nie zostanie uiszczona w terminie 7 dni od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane. Anulowanie Zamówienia w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie obejmuje również zakres nieobjęty płatną Usługą. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z anulowaniem Zamówienia.
  3. Płatności przetwarzane przez osoby trzecie na potrzeby Umowy podlegają warunkom świadczenia usług określonym przez te osoby trzecie, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju płatności oraz skutki korzystania z nich.
  4. W przypadku zmiany informacji kontaktowych Użytkownika lub innych informacji dotyczących Konta lub zmiany danych Użytkownika, Użytkownik niezwłocznie aktualizuje Konto lub informacje kontaktowe Użytkownika.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby korzystanie z Konta, Serwisu i Usługi było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka nie posiada wiedzy ani kontroli nad zawartością Danych Użytkownika, ani ich nie monitoruje. W związku z tym Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej lub wynikającej z treści, jakości, zgodności ze stanem faktycznym lub prawnym, ani aktualności Danych Użytkownika.
  6. Użytkownik będzie korzystał z Konta i Danych Użytkownika w zgodności z Zasadami dopuszczalnego używania, które stanowią integralną część Umowy. Spółka, po uzyskaniu wiedzy o naruszeniu przepisów prawa, Regulaminu lub Zasad dopuszczalnego używania, może natychmiast usunąć albo uniemożliwić dostęp do Konta lub Danych Użytkownika.
  7. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Spółkę z wszelkich roszczeń podnoszonych przez strony trzecie w odniesieniu do informacji, które są przechowywane przez Spółkę na życzenie Użytkownika. Użytkownik pokryje również wszelkie koszty, w tym koszty obsługi prawnej poniesione przez Spółkę w związku z roszczeniami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
  8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Dane Użytkownika, w tym za utrzymanie i tworzenie kopii zapasowych Danych Użytkownika.
 4. Zawieszenie Usługi oraz rozwiązanie Umowy
  1. Niezależnie od okoliczności określonych w innych postanowieniach Regulaminu, Spółka może zawiesić Konto bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeżeli: (i) Konto jest używane niezgodnie z Umową lub w celach niezgodnych z prawem; (ii) Spółka ma powody, by sądzić, że Konto jest dostępne dla osoby trzeciej albo kontrolowane przez osobę trzecią bez zgody Użytkownika; (iii) Użytkownik nie współpracuje ze Spółką w dochodzeniu mającym na celu ustalenie, czy doszło do naruszenia postanowień Umowy lub przepisów prawa; (iv) uprawniony organ publiczny zażądał od Spółki zawieszenia Konta; lub (v) wystąpiło inne zdarzenie, które powoduje, że zawieszenie Konta jest niezbędne do ochrony innych klientów lub usług.
  2. Zawieszenie Konta oznacza brak możliwości korzystania z Konta i Serwisu.
  3. Niezależnie od okoliczności określonych w innych postanowieniach Regulaminu, Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odmowy zawarcia Umowy z Użytkownikiem w przypadku, gdy naruszenia opisane w pkt. 4.1 nie zostaną usunięte przez Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Spółkę, a także w następujących okolicznościach: (i) informacje dostarczone przez Użytkownika w zakresie wymaganym Regulaminem są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne; (ii) osoba zawierająca Umowę przez Serwis nie ma prawa lub umocowania do zawarcia Umowy na rzecz Użytkownika; (iii) Użytkownik nie wykona zobowiązania określonego w Umowie i nie doprowadzi do należytego wykonania tego zobowiązania w terminie trzydziestu (30) dni od daty wysłania wezwania do wykonania zobowiązania; (iv) Użytkownik naruszył Zasady dopuszczalnego używania.
  4. Usunięcie Konta uznaje się za rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym oznacza usuniecie Konta.
  5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony jednego roku. W przypadku niezłożenia przez Użytkownika oświadczenia o braku zamiaru związania przez Użytkownika Umową najpóźniej do ostatniego dnia danego roku obowiązywania, Strony uznają, że Umowa zostaje przedłużona na kolejny rok wraz z obowiązkiem uiszczania opłat, o których mowa w Regulaminie, o ile Użytkownik korzysta z płatnej wersji Usługi.
 5. Ochrona danych
  1. Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz korzystania z Konta i Usługi, do celów analitycznych i statystycznych, po ich zanonimizowaniu, zgodnie z przepisami prawa. Przekazanie danych jest dobrowolne, przy czym odmowa udostępnienia danych może w niektórych przypadkach oznaczać, że Konto nie może zostać utworzone lub używane, a tym samym Użytkownik nie ma dostępu do Usługi. Podmiot danych ma prawo wglądu do jego / jej danych i do ich zmiany.
  2. Informacje o plikach cookie lub innych podobnych danych zainstalowanych na sprzęcie Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.
  3. Konto może być przeglądane lub wyświetlane wyłącznie przy użyciu ważnej i prawidłowej nazwy użytkownika i hasła.
 6. Odpowiedzialność
  1. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów w związku z dostępem lub korzystaniem z Konta, ani uzyskania jakichkolwiek informacji lub opinii od Rodziców lub dziecka Rodzica, ani informacji określonej treści. Spółka nie gwarantuje, że Konto, Serwis, informacje dostarczone przez Spółkę lub przez Rodzica lub dziecka Rodzica są dokładne, aktualne, kompletne i zgodne ze stanem prawnym lub faktycznym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać spowodowane przez dostęp lub korzystanie z Konta, Serwisu lub Usługi.
  2. Spółka czyni starania, aby utrzymać ciągłość dostępu i korzystania z Konta, Serwisu lub Usługi, ale nie odpowiada za przerwy dotyczące infrastruktury teleinformatycznej, spowodowane przez: (i) Użytkownika działającego w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Umowy (ii) powody poza kontrolą Spółki lub które nie są możliwe do przewidzenia, takie jak przerwy w świadczeniu usług w sieciach telekomunikacyjnych; (iii) przerwy w przepływie danych do lub z Internetu.
  3. W zakresie dozwolonym przez polskie prawo, Spółka nie odpowiada wobec Użytkownika za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Umowy, w tym wynikających z utraty lub zmiany danych lub utraconych korzyści, niezależnie od teorii odpowiedzialności, a także z tytułu niewykonania gwarancji, naruszenia dóbr osobistych lub popełnienia innych czynów niedozwolonych, a także innych roszczeń wynikających z lub pozostających w związku z korzystaniem lub dostępem do Usługi, Serwisu lub Konta. Całkowita odpowiedzialność wobec Użytkownika, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Umowy oraz innych zdarzeń związanych ze świadczeniem Usługi jest ograniczona do wysokości 100 zł.
 7. Prawa własności intelektualnej

  Użytkownik nie może sporządzać kopii oprogramowania dostarczonego przez Spółkę w celu korzystania przez Użytkownika z Usługi, Konta, Serwisu w całości lub w części, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez Spółkę. Użytkownik nie może używać, usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych oznaczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych prawach własności intelektualnej lub przemysłowej, które pojawiają się podczas korzystania z Konta lub Usługi. Użytkownik nie może deasemblować, ani dekompilować żadnego oprogramowania, o ile nie zostało to wprost dozwolone przez Spółkę.

 8. Reklamacje
  1. Reklamacja dotycząca niewykonywania lub należytego wykonywania obowiązków Spółki określonych w Regulaminie należy przesyłać na następujący adres e-mail: kontakt@inijob.com. Jeżeli Użytkownik zamierza wypowiedzieć Umowę, powinien wysłać wypowiedzenie listem poleconym na adres Spółki.
  2. Spółka będzie odpowiadać na reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli Spółka otrzyma niepełną reklamację, Spółka zwróci się do Użytkownika o dostarczenie dodatkowych informacji dotyczących reklamacji i rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania takich informacji.
 9. Zmiany Regulaminu
  1. Regulamin może zostać zmieniony w celu odzwierciedlenia zmian prawnych, regulacyjnych lub praktyk postępowania przyjętych dla usług takich jak Usługa. Zmieniona wersja Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.inijob.com.
  2. Spółka poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie, wysyłając zawiadomienie na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji Konta. Zawiadomienie określa zakres zmian lub link do strony internetowej, zawierającej zmienione lub nowo wprowadzone postanowienia Regulaminu.
  3. Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie czternaście (14) dni od ich opublikowania na stronie internetowej. Zmiany istniejących postanowień Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty zawiadomienia wysyłanego do Użytkownika, chyba że Użytkownik wypowie Umowę przed upływem tych 14 dni.
 10. Różne
  1. Sprawy, które nie zostały uregulowane w Regulaminie będą podlegać prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem, niewykonalne, ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona.

Zasady dopuszczalnego używania ("AUP")

AUP stanowi opis działań, które nie są dopuszczone podczas korzystania z Serwisu lub Konta.

 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu lub Konta do prowadzenia działań niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich, w szczególności Rodzica lub dzieci Rodzica.
 2. Użytkownik nie może zakłócać korzystania z usług Spółki przez inne osoby, zakłócać działania urządzeń lub sieci teleinformatycznych przez takie działania, jak np. spam, ataki typu Distributed Denial of Service, korzystanie ze złośliwego oprogramowania.
 3. Użytkownik nie może skanować, próbować przeniknąć, testować, ani w inny sposób próbować naruszać zabezpieczenia lub uwierzytelnienia dostarczane przez Spółkę lub osoby trzecie.
 4. Użytkownik nie może korzystać z Konta lub Serwisu w sposób niezgodny z przeznaczeniem Konta lub Serwisu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celu rozpowszechniania jakichkolwiek treści lub odesłań do treści, w tym pobierania, kopiowania, przechowywania i publikowania zawartości, które:
  • są chronione prawem autorskim, chyba że Użytkownik został wyraźnie upoważniony przez właściciela praw autorskich do korzystania z takich treści;
  • zagrażają naruszeniem lub naruszają prawa konsumentów;
  • stanowią, przedstawiają, wspierają, promują lub odnoszą się w jakikolwiek sposób do pornografii dziecięcej, przemocy;
  • podżegają do przemocy lub nienawiści;
  • są przeznaczone do pomocy innym w celu naruszania prawa;
  • promują treści o charakterze bezprawnym, dotyczące polityki, w tym agitacji politycznej.
 6. Użytkownik nie może używać Serwisu lub Konta w sposób, który zakłóca normalne funkcjonowania systemów Spółki, albo zużywa nieproporcjonalnie dużą część zasobów systemów elektronicznych Spółki.
 7. Użytkownik nie może wykonywać automatycznego lub ręcznego, masowego pobierania danych profilowych innych użytkowników lub Rodziców lub dzieci Rodziców.
 8. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie mogą być dostępne tylko dla osób fizycznych z użyciem zwykłych narzędzi internetowych.
 9. Użytkownik nie może rozpowszechniać, oferować do sprzedaży lub udostępnienia informacji, które znajdują się w Serwisie lub w ramach Konta albo są udostępniane przez innych użytkowników lub Rodziców lub dzieci Rodziców.